Sinh hoạt KNS-Trải nghiệm và hướng nghiệp

29-11-2023 12:40:06

28/10/2023: Tổ chức buổi sinh hoạt KNS-Trải nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 tại Afarm - Farm On Smartphone