Sinh hoạt KNS-Trải nghiệm và hướng nghiệp

22-05-2024 17:15:02

28/10/2023: Tổ chức buổi sinh hoạt KNS-Trải nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 tại Afarm - Farm On Smartphone