Văn bản liên quan đến thủ tục hành chính

Lượt xem:

1. Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính (xem tại đây)

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Trung tâm (xem tại đây)

3. Quyết định ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (xem tại đây)

4. Nội dung, quy trình và thời gian giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức, công dân (xem tại đây)