Thủ tục về công trình nâng cấp, sửa chữa nhà để xe học sinh

Lượt xem:

1. Quyết định phê duyệt dự toán công trình

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3. Thông báo mời thầu

4. Quyết định phê duyệt vốn đầu tư hoàn thành công trình