Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 2 - TP Đà Nẵng

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên số 2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

10-08-2021 17:37:03

 

 

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là dịp để cán bộ, nhân dân ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có sức mạnh lan tỏa, khích lệ, động viên và phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của toàn dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã tổng khởi nghĩa đánh đổ hoàn toàn ách thống trị hàng ngàn năm của chế độ phong kiến và thực dân Pháp, lập nên nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, thương binh và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ trong giai đoạn mới, ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tổ chức Ngày hội có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và vai trò to lớn của cán bộ, Nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình an ninh, trật tự ở các địa phương; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Qua đó, nâng cao nhận thức, xác định rõ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” là dịp để động viên, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; phổ biến và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, cơ sở. Đồng thời, ngày 19/8/1945 cũng là ngày lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức ra đời. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công an các địa phương luôn xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thường xuyên phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức; do đó, Phong trào đã có những bước tiến cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hộ

 
 

THAM GIA PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA TOÀN DÂN

Tin khác